OFFICIALS OF RUSA(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

1. DA: Dr. Binoy Kumar Brahma, Principal, KGC

2. Co-ordinator: Dr. Basanta kr. Das, HoD, Chemisrtry

3. DO: Mr. Pranchis Narzaree, HoD, Computer Science

Dr. Binoy Kumar Brahma