OFFICIALS OF RUSA(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

 

  1. DA: Dr. Binoy Kumar Brahma, Principal.

  2. Co-Ordinator: Dr. Basanta kr. Das, HoD, Chemisrtry.

  3. DO: Mr. Pranchis Narzaree, HoD, Computer Science.
Dr. Binoy Kumar Brahma